6:00 – 9:00 p.m. EST / 5:00 – 8:00 p.m. CST

Event Trainers: Deep South Center for Environmental Justice
Dr. Beverly Wright, Executive Director
Ms. Kim Dunn, Technical Training Director
Mr. Bruce McClue, Technical Training Manager

Target Audience: Community members, grassroots organizations, local and state governments, and volunteers

The National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) Worker Training Program (WTP) will host a virtual disaster response training as part of the Federal Interagency Working Group (IWG) on Environmental Justice (EJ) EJ and Natural Disasters Subcommittee.

Training Registration: https://nih.zoomgov.com/meeting/register/vJIsfuGsrDIoEui_vFwzanLHtFMwQO6K5As

The training will be conducted by WTP grantees and aims to provide a general awareness about how to safely respond to disasters. Participants will learn more about preparedness, mental health resilience, and response as it relates to hurricanes, floods, and other natural disasters or public health emergencies.

Space is limited for this event and is on a first-come, first-served basis. This is a free event; however, registration will close when capacity is reached. The Zoom link will be sent to you once we receive your registration, assuming space is available.

This event will be primarily in English; however, simultaneous interpretation will be available during the general session.

Capacitación de preparación y respuesta ante desastres
Lunes, 8 de marzo de 2021
6:00 – 9:00 p.m. EST / 5:00 – 8:00 p.m. CST
Audiencia: Miembros de la comunidad, organizaciones de base, gobiernos locales y estatales y voluntaries

The National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) Worker Training Program (WTP) será el patrocinador de una capacitación de respuesta ante desastres como parte las asambleas del grupo Federal Interagency Working Group (IWG) on Environmental Justice (EJ) EJ and Natural Disasters Subcommittee. (Sitio web para la asamblea)

La capacitación será impartida por beneficiarios del WTP y tiene como objetivo sensibilizar a la gente en general respecto a cómo responder en casos de desastre, pero sin exponerse. Los participantes pueden aprender más sobre cómo prepararse, cómo tener resiliencia mental y cómo responder en relación a huracanes, inundaciones y otros desastres naturales o emergencias de salud pública.

Los cupos para este evento son limitados y se concederán por orden de llegada. Este es un evento gratuito que se cerrará una vez que se agote la capacidad. Una vez que recibamos su inscripción, siempre y cuando haya cupo disponible, se le enviará un vínculo a Zoom.

El evento tendrá lugar en inglés, pero habrá interpretación simultánea durante la sesión general.

+++++++

Sự kiện huấn luyện về ứng phó và chuẩn bị cho thảm họa
Thứ Hai ngày 8 tháng 3 năm 2021
6:00 – 9:00 tối EST (Múi giờ miền Đông) / 5:00 – 8:00 tối CST (Múi giờ miền Trung)
Đối tượng phục vụ: Các thành viên cộng đồng, các tổ chức cơ sở, chính quyền địa phương và tiểu bang cùng các tình nguyện viên

Chương trình Đào tạo Nhân viên (WTP) của Viện Khoa học Sức khỏe Môi trường (NIEHS) sẽ tổ chức khóa tập huấn ảo về ứng phó thảm họa như một phần của Nhóm Phối hợp Hoạt động giữa các Tổ chức (IWG) về Công lý Môi trường (EJ) EJ và Các cuộc họp trong khán phòng của Tiểu ban Thảm họa Thiên nhiên. (Trang web Cuộc họp Tòa thị chính)

Khóa tập huấn sẽ do những nhà tài trợ WTP tiến hành nhằm mục đích xây dựng nhận thức chung về cách ứng phó an toàn với thảm họa. Những người tham gia sẽ tìm hiểu thêm về khả năng sẵn sàng, khả năng phục hồi sức khỏe tinh thần và ứng phó vì nó liên quan đến bão lũ và các thảm họa thiên nhiên khác hoặc các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng.

Sự kiện này có không gian giới hạn và trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Đây là sự kiện miễn phí; tuy nhiên, chúng tôi sẽ khép lại việc đăng ký khi đạt đến giới hạn số lượng. Chúng tôi sẽ gửi liên kết Zoom đến cho bạn sau khi nhận được hồ sơ đăng ký nếu còn chỗ.

Sự kiện này sẽ chủ yếu diễn ra bằng tiếng Anh; tuy nhiên, chúng tôi sẽ có bố trí phiên dịch đồng thời trong phiên họp chung.

For up-to-date information about Environmental Justice funding opportunities, events, and webinars, subscribe to EPA’s Environmental Justice listserv by sending a blank email to: join-epa-ej@lists.epa.gov.